پنجشنبه, 2 اسفند 1397

1397

امور کارکنان

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی ( از قرارداد طرحی به قرارداد مدت معین) 97/191/23680 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/11/01
  ضوابط پرداخت کمک های رفاهی ضوابط پرداخت کمک های رفاهی 2430/191/97 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/02/11
  ابطال ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ابطال ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی 2709/191/97 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/02/15
  ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی 97/100/4118 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرعامل) 1397/02/31
  تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی 144189 سازمان اداری و استخدامی کشور 1397/03/28
  افزایش حقوق کارمندان در سال 97 افزایش حقوق کارمندان در سال 97 97/190/6994 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/04/05
  پاداش پایان خدمت پرداخت پاداش پایان خدمت 200/82319/211/900 دیوان عدالت اداری- معاونت نظارت و بازرسی 1397/06/17
  نگهداشت نیروی انسانی نگهداشت نیروی انسانی (جابه جایی کارمندان صنعت آب) 97/190/16913 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/08/09
  مأموریت آموزشی ایثارگران و لغو ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان و ایثارگران مأموریت آموزشی ایثارگران 97/34776/530 مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزیر نیرو 1397/07/22
  اعلام نظر در خصوص تعیین تکلیف مشاغل حاکمیتی و فراهم نمودن امکان تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی مشاغل حاکمیتی 20838/190/97 شرکت مدیریت منابع آب ایران (معاون تحقیقات، منابع انسان 1397/10/01
  ابلاغ مواردی در خصوص ساماندهی، شرایط جابه جایی، مرخصی استحقاقی و اضافه کار کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی ساماندهی، شرایط جابه جایی، مرخصی استحقاقی و اضافه کار کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی 53355 سازمان ادای و استخدامی کشور 1397/10/02
  پاداش پایان خدمت پاداش پایان خدمت 9000/240/113565/200 دیوان عدالت اداری 1397/07/01

1396

امور کارکنان

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 96 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 96 1767678 سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/12/26
  مرخصی تشویقی زایمان مرخصی تشویقی زایمان 96/191/15332 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/07/29
  نحوه اعلام تخلف اداری کارمندان نحوه اعلام تخلف اداری کارمندان به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 96/100/6643 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/04/04
  عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه اضافه کار و پاداش سنوات کارگران عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه اضافه کار و پاداش سنوات کارگران 96/190/2794 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/17
  افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار در سال 1396 افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار در سال 1396 96/190/3274 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/23
  تمدید قرارداد کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت ماده 124 تمدید قرارداد کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت ماده 124 96/190/3080 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/20
  حقوق و مزایای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایای کارمندان 96/190/2212 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/02
  گواهی های صادره جهت حضور در جبهه گواهی های صادره جهت حضور در جبهه 96/191/13531 وزارت نیرو 1396/07/01
  برخورداری رزمندگان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخورداری رزمندگان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر 96/190/13084 وزارت نیرو 1396/06/26
  ردیف 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم ردیف 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم 96/191/14704 وزارت نیرو 1396/07/19
  ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/07/12
  بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک بار برای ایثارگران بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک بار برای ایثارگران 96/111/18892 شرکت مدیریت منابع آب ایران (امور ایثارگران) 1396/09/21
  به کارگیری نیروی قراردادی کارمعین به کارگیری نیروی قراردادی کارمعین 1549127 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی 1396/09/12
  تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم 96/191/18539 شرکت مدیریت منابع آب ایران (دفتر تحقیقات، منابع انسانی 1396/09/14
  ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری - ابطال ماده 30 دستورالعمل برگزاری امتحان برای استخدام 20142/115/96 شرکت مدیریت منابع آب ایران - مدیر کل دفتر حقوقی 1396/10/06