پنجشنبه, 2 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات کالیبراسیون ، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای استان مرکزی -یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/19 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:8

تأمین، تست، حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب کمال صالح - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:24

خرید، حمل و بار اندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان خمین از خط انتقال موجود کوچری - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:14

تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:173

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:129

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 601

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:601

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 488

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:488

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:532

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:517

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:476

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 430

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:430

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 658

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:658

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 543

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:543

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 600

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:600

ارزیابی کیفی شماره 1 1440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1440

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 1104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:1104

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1339

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1295

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 888

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:888

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 1036

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:1036

1 2 صفحه: