|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاونت حفاظت و بهره برداری

معاونت حفاظت و بهره برداری: مهندس محمود قدبیگی

پست الکترونیک: hefazat@marw.ir

محمود قدبیگی

شرح وظایف معاونت حفاظت و بهره برداری:

 1. برنامه ریزی فعالیت های بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی
 2. نظارت بر تهیه برنامه ها و نظامهای بهره برداری و حفاظت از منابع آب، تأسیسات آبی و پیگیری اجرای برنامه ها و دستورالعمل ها
 3. هماهنگی و نظارت بر تهیه و مبادله موافقت نامه های تعمیرات تأسیسات آبی
 4. هدایت، راهبری و نظارت بر امور بهره برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و مدیریت بهینه تأسیسات آبی واگذارشده به بخش خصوصی
 5. برنامه ریزی و نظارت عالیه بر بهره برداری، نگهداری و مدیریت بهینه تأسیسات انتقال و توزیع آب
 6. هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین و طراحی و اجرای برنامه های حفاظت و مهندسی رودخانه ها، سواحل و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و تالابها
 7. هماهنگی و برنامه ریزی تهیه و مبادله موافقت نامه های نگهداری و تعمیرات، اصلاح و بازسازی و علاج بخشی تأسیسات آبی
 8. هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین سیستم امور مشترکین و وصول آب بها و حق اشتراک و نظارت و ارزیابی عملکرد آن
 9. نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط
 10. نظارت بر عملکرد واحدهای منابع آب شهرستانها در زمینه بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آب
 11. هدایت، راهبری و نظارت بر اجرای طرح های تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی در چارچوب موافقت نامه های ذیربط و تعهدات قانونی
 12. برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و هدایت امور مرتبط با رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک بر اساس قوانین، مقررات و تعهدات قانونی
 13. هماهنگی و اجرای فرآیند کنترل ایمنی و پایداری سدها
 14. هماهنگی و انجام برنامه اقدامات اضطراری تأسیسات آبی
 15. پیگیری و هماهنگی ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی تأسیسات آبی و آموزش های لازم
 16. هماهنگی با واحدهای طرح و توسعه در انتقال تأسیسات جدیدالاحداث به واحد بهره برداری و پیگیری امور مربوط
 17. برنامه ریزی و پیگیری اعتبار مورد نیاز بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
 18. بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به روز رسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشت ها و شبکه های آبیاری مختلف و واگذاری اشتراک های آب و صدور پروانه ها بر حسب نوع کاربری در چارچوب آئین نامه های مربوط و مقررات جاری
 19. بررسی و تعیین میزان حق اشتراک، حق آبه و آب بها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت
 20. تهیه و ارائه فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین به منظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین
 21. همکاری در رسیدگی به شکایات مشترکین حقیقی و حقوقی
 22. تهیه و تنظیم قراردادهای لازم جهت انعقاد با کلیه مشترکین (کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف) و نظارت بر اجرای مفاد قرارداد بر اساس موارد قانونی
 23. همکاری با واحدهای ذیربط در جهت ایجاد و هدایت شرکت های بهره برداری و تشکهای کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور برقراری نظام بهره برداری بهینه از منابع آب
 24. ایجاد سیستم مکانیزه بانک اطلاعاتی مشترکین مصارف مختلف، به روز رسانی مستمر آن و ارائه گزارشات لازم به شرکت مدیریت منابع آب ایران
 25. همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم آبی و مقابله با بحران آب
 26. برنامه ریزی به منظور انجام به موقع صحیح خدمت رسانی به مشترکین بر اساس ساز و کارهای از پیش تعیین شده
 27. دریافت و اعمال اهداف، سیاست ها و خط مشی از شرکت مادر در امور درآمد و مشترکین
 28. برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیت های شرکت و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیت های مربوط
 29. به روزرسانی و اصلاح فرآیندهای خدمت رسانی به مشترکین به طور مستمر
 30. اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با امور مشترکین
 31. آگاهی دقیق از مبانی تعرفه های مورد عمل، تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت
 32. بررسی قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل هزینه خدمات به مشترکین، بررسی و تعیین روشهای اقتصادی به روز جهت کاهش هزینه و ارائه به حوزه مالی و پشتیبانی
 33. برنامه ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، ثبت گزارشات جهت ثبت ماشینی و صدور قبوض ماهیانه و ارائه نتایج به حوزه مالی و پشتیبانی
 34. تهیه گزارش عدم پرداخت مطالبات مشترکین، بررسی علل عدم پرداخت و اقدام به قطع و وصل اشتراک در صورت لزوم
 35. همکاری در شناسایی کنتورهای معیوب و پیگیری جهت رفع مشکل
 36. انجام امور مربوط به شناسایی انشعابات خاص، شبکه های فرعی، حذف انشعابات غیرمجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری، تفکیکی و مساحی مجدد
 37. انجام اقدامات لازم در خصوص مکانیزه نمودن امور وصول درآمد و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط
 38. بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و ارائه گزارش مربوط به مراجع بالادستی
 39. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار به طور مستمر
 40. بررسی درخواست متقاضیان پروانه های حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق و نیز مجوزهای پمپاژ از منابع سطحی با توجه به قوانین و مقررات جاری و دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و ارجاع آن به کارشناسان ذیربط با هماهنگی مدیر حفاظت منابع آب
 41. تهیه برنامه های لازم جهت نظارت و انجام امور مربوط به حفاظت منابع آب و ارائه به کارشناسان مربوط
 42. تأیید پروانه های کف شکنی، لایروبی چاه ها (به استثنای پروانه های حفر، اولین پروانه بهره برداری، پروانه تغییر محل چاهها در مناطق ممنوعه و پروانه حفر قنات) و مجوزهای مربوطه با هماهنگی معاونت حفاظت و بهره برداری
 43. تمدید پروانه های بهره برداری (پس از وصول عوارض و حق النظاره) به موجب مجوز صادرشده از معاونت حفاظت و بهره برداری
 44. نظارت مستمر بر عملکرد شرکت های حفاری و بررسی موارد تخلف شرکت های مذکور به منظور اعلام به مراجعه قضایی و وزارت نیرو جهت اقدام مقتضی
 45. پیگیری دریافت کلیه حقوق دولتی مربوط
 46. تعیی و حفاظت حریم و بستر رودخانه ها، سواحل و تالابهای موجود در شهرستان و ایجاد هماهنگی لازم با گروه مهندسی رودخانه ها و سواحل
 47. ارائه پیشنهادات و راه حل های مناسب و منطقی به منظور اصلاح روشهای اجرایی و بهبود کیفیت رسیدگی به امور محوله و رسیدگی به امور متقاضیان و شکایات واصله در چارچوب قوانین موجود
 48. بررسی گزارشات واصله در خصوص اقدامات خلاف قانون متخلفین و ارجاع آن به واحد حقوقی جهت انجام اقدامات لازم
 49. تجزیه، تحلیل و تهیه گزارشات و ارائه به مقام مافوق
 50. اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط در حوزه عملکرد
 51. پیگیری و هماهنگی با سایر معانتها و دفاتر ستادی مدیرعامل در رابطه با پروژه های عمرانی و مطالعاتی از طریق معاونت حفاظت و بهره برداری و مدیرهماهنگی امور آب شهرستان ها
 52. نظارت و مدیریت بر سدها و سایر تأسیسات آبی منطقه تحت سرپرستی واحد منابع آب شهرستان
 53. تهیه و ارائه گزارشات لازم و بهنگام سازی اطلاعات بهره برداری سدهای تحت سرپرستی
 54. ایجاد هماهنگی های لازم با واحد درآمد و مشترکین جهت وصول هزینه های جبرانی تأمین آب ( موضوع ماده 12آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و بند ث تبصره 18 بودجه) و ارسال اسناد و مدارک لازم به آن واحد
 55. ایجاد هماهنگی لازم بین کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و کارشناسان حفاظت قسمت جهت انجام اقدامات لازم بر روی پرونده های متقاضیان
 56. اطلاع رسانی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم در زمان وقوع شرایط اضطراری سدهای در حال بهره برداری تحت سرپرستی
 57. هماهنگی با ستاد شرکت آب منطقه ای در بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها و سایر اقدامات مربوط
 58. پیگیری لازم جهت تعیین و معرفی پرسنل واحد ابلاغ نمایندگی مأمورین موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب
 59. هماهنگی لازم در پیگیری تخلفات مربوط به مخازن سدها بر اساس گزارش مأمورین ماده 30
 60. بازدید و سرکشی از منطقه تحت سرپرستی در فواصل زمانی مناسب به منظور آگاهی یافتن از موارد تخلفات احتمالی، تهیه گزارش لازم و ارائه به مسئولینی ذیربط
 61. فراهم نمودن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری جهت نگهداری سوابق پرونده های مشترکین  و متقاضیان و مکانیزه نمودن اطلاعات
 62. ارائه شرح وظایف ابلاغی به کارکنان تحت امر و برخورد با موارد تخلف اداری و همچنین نظارت بر عملکرد کارکنان
 63. حضور در جلسات فرمانداری ها یا سایر دستگاه های دولتی شهرستانهای زیرمجموعه به منظور دفاع از مواضع و حقوق شرکت و تبیین مقررات و قوانین جاری
 64. بررسی و انجام اقدامات لازم در مورد امور مربوط به نیروی انسانی تحت امر (از جمله ارزشیابی عملکرد، فوق العاده اضافه کار و حق مأموریت، آموزش و امور رفاهی و وام کارکنان و ارائه به واحد ذیربط)
 65. برآورد ملزومات اداری مورد نیاز و ارائه تقاضای خرید و خدمات و پیگیری جهت دریافت اجناس و خدمات
 66. نظارت بر نحوه به کارگیری اموال منقوب و غیرمنقول تحویلی شرکت در منطقه عملکرد و بهسازی آنها
 67. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار به طور مستمر
 68. برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به تحویل، نگهداری و بهره برداری بهینه از سدها و تأسیسات وابسته
 69. برنامه ریزی و نظارت در انجام مطالعات به منظور بازنگری دستورالعمل ها و بهبود روش های بهره برداری و نگهداری جهت دسترسی به حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده در تأسیسات مربوط به سدها و افزایش راندمان و طول عمر مفید آنها
 70. تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم به واحدهای مربوطه در زمینه نحوه نظارت بر چگونگی بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی که توسط شرکت های بهره برداری اداره می شوند
 71. هماهنگی و ایجاد ارتباط با واحدهای درون سازمانی و برون شرکتی و شرکت مدیریت منابع آب ایران در زمینه فعالیت های بهره برداری، نگهداری، رفتارسنجی و تعمیرات سدها و تأسیسات وابسته
 72. پیشنهاد سیاست ها و مدل های بهره برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه های بهره برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته
 73. انجام برنامه ریزی لازم برای بررسی و تأیید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه
 74. پیش بینی و تنظیم برنامه های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با مدیریت توانیر
 75. برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی لازم در امور رفتارسنجی، کنترل پایداری، ایمنی، پایش کیفی و زیست محیطی سدها و مخازن مربوطه

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 20 شهریور 1399
 
 7104
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 47
 • بیشترین بازدید همزمان : 385
 • بازدید امروز : 10,585
 • بازدید دیروز : 35,879
 • کل بازدید : 11,374,408
 • آخرین به روزرسانی : 29 خرداد 1403 07:33:21
 • شناسه IP شما : 34.239.151.124

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : اراک، شهرک شهید بهشتی، فاز یک ، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
 • کدپستی : 3818953116
 • تلفن : 08633130071
 • فاکس : 08634032360
 • پست الکترونیکی : info[at]marw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :