|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اطلاعات آماری استان

موقعیت استان مرکزی در حوزه های آبریز کشور

بیش از 95% مساحت استان در حوضه آبریز کویر نمک و مابقی در حوضه آبریز خلیج فارس قرار دارد.

 

 

 

سیمای آب استان مرکزی

مساحت استان

29126 کیلومتر مربع

میانگین بارش سالانه

267 میلیمتر

متوسط حجم نزولات جوی سالانه

7700میلیون مترمکعب

تبخیر و تعرق سالانه

71 درصد

میزان پتانسیل منابع آب تجدید شونده

2200 میلیون مترمکعب

سهم آب های زیرزمینی

1900 میلیون مترمکعب

سهم آب های سطحی

338 میلیون مترمکعب

تعداد رودخانه های مهم

3 (تیره، قره چای، قمرود)

میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی

(آماربرداری سراسری سال 1387)

2400میلیون مترمکعب

کل دشت های متصل به استان

19

تعداد دشت های محدوده مطالعاتی

15

وضعیت دشت ها

ممنوعه

متوسط کسری مخزن سالیانه دشتهای استان

212 میلیون متر مکعب

حجم کسری مخزن دراز مدت دشتهای استان

5 میلیارد متر مکعب

افت متوسط سالانه دشت های استان در ده سال اخیر

کمترین: تفرش 0.26- متر

بیشترین: ساوه 1.61- متر

 

 

نقشه حوضه های آبریز اصلی استان مرکزی