|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب شرب شهرهای محلات و نیمور به روش B.O.T

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه دو مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی)

موضوع

تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث، بهره ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب شهرهای ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر را ﺑﻪ روش B.O.T و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب

تشریح

مناقصه تهیه، بارگیری، حمل وتحویل شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال رینگ شهری اراک

 

آگهـی فراخوان شناسایی سرمایه گذار(ارزیابی کیفی)-(نوبت  دوم)

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی (به عنوان دستگاه مناقصه گذار) درنظر دارد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر را ﺑﻪ روش (Build-Operate-Transfer: B.O.T) و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 20 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2) از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃه با مشخصات و شرایط ذیل از طریق ارزیابی کیفی و مناسب ترین پیشنهاد قیمت به سرمایه گذار واجد صلاحیت های واگذار نماید.

* مـوضـوع منـاقصـه: ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر را ﺑﻪ روش  B.O.Tو در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب

* محل اجرا : استان مرکزی- ﻣﺤﺪوه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻤﻮر                     

* مدت اجرای کار (ماه) : 22ماه دوره احداث و 25 سال بهره برداری از پایان دوره احداث

* ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ آب : 3,824 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ: 186 ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ

* هدف ﭘﺮوژه : ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر 

* حدود کار:

1-ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

2-ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ

3-اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 186 ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ

4-ﺗﺎﻣﯿﻦ، ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل و ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ

5-ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

6-اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﺨﺰن 2000 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ ذﺧﯿﺮه آب

7-اﺣﺪاث و اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻪ ﻣﺘﺮی و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم

8-ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق

9-ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی و اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺟﺎده ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ (ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺣﺎﺋﻞ)

10-اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب

11-اﺣﺪاث ﺟﺎده ورودی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ

12-ﺗﺎﻣﯿﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ

13-راه اﻧﺪازی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮی

14-اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻼت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 400 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

15-اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت 25 ﺳﺎل

16-ﻓﺮوش آب در دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری

17-ﺑﯿﻤﻪ

18-اﻧﺘﻘﺎل و واﮔﺬاری ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺣﺪاث ﺷﺪه ﭘﺲ از دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری(ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه) ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار

* شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی ، اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه

* شرایط پیمانکاران و مشاورانی که میتوانند با سرمایه گذار همکاری نمایند در اسناد مناقصه درج شده است.

*ﺧﺮﯾﺪار: ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف وزارت ﻧﯿﺮو ، ﺧﺮﯾﺪ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد را در ﻃﻮل دوره ﻗﺮارداد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

*ﻣﺸﺎور ﺧﺮﯾﺪار : ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدی آرﻧﺎ

* متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی را ، از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 الی ساعت 19 عصر روز سه شنبه مورخ 98/03/21 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نموده و اسناد را دریافت نمایند. ضمناً آگهی فوق در سایت اینترنتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور شرکت مدیریت منابع آب ایران به آدرس :  http://iets.mporg.ir، قابل رویت می باشد. توجه به نکات ذیل ضروری می باشد.

* متقاضیان موظفند پاکات را پس از تکمیل و ارائه مدارک خواسته شده حداکثر تا ساعت 19 عصر روز پنجشنبه 98/04/13در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند .

 

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

22ماه دوره احداث و 25 سال بهره برداری از پایان دوره احداث

اعتبار پیشنهاد

21 خرداد 1398

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

استان مرکزی- ﻣﺤﺪوه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻤﻮر

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

جمهوری اسلامی

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

13 تیر 1398

تاریخ انتشار در روزنامه

9 خرداد 1398

تاریخ آغاز

8 خرداد 1398

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 12 خرداد 1398
 374
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 24
 • بیشترین بازدید همزمان : 87
 • بازدید امروز : 3,666
 • بازدید دیروز : 2,861
 • کل بازدید : 1,641,920
 • آخرین به روزرسانی : 23 فروردین 1400 19:31:11

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : اراک، شهرک شهید بهشتی، فاز یک ، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
 • کدپستی : 3818953116
 • تلفن : 08633130071
 • فاکس : 08634032360
 • پست الکترونیکی : info[at]marw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :