سه‌شنبه, 30 مرداد 1397

سرشماری عمومی سال 90 تقسیمات کشوری سال 91
جمعیت: 1413959 نفر مساحت: 29126.564 کیلومتر مربع
متوسط رشد سالانه: 0.91 درصد تعداد شهرستان: 12
سهم از جمعیت کشور: 1.88 درصد تعداد بخش: 23
میزان شهرنشینی: 73.9 درصد تعداد دهستان: 66
درصد باسوادی: 83.8 درصد تعداد شهر: 33
بعد خانوار: 3.3 تعداد آبادی دارای سکنه: 1210

سایت مرکز آمار ایران

 

شاخص های کلیدی استانی
جمعیت ١٤١٣٩٥٩
نرخ رشد جمعیت ٠,٩١
نرخ بیکاری ٧,٩
نرخ مشارکت اقتصادی ٣٦,٥
نرخ باسوادی ٨٣,٨٤
ضریب نفوذ اینترنت ١٧,١

 

* نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی استان براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

* نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ محاسبه شده است. سایر داده‌ها نیز براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ می‌باشد.بازدید:2823
آخرین به روزرسانی: 1397/05/29