پنجشنبه, 2 اسفند 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تأمین آب واحد های صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز حفر هواکش و گالری / بغل کنی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) شرکت آب منطقه ای مرکزی الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: